BAO TAN Co.,Ltd

Sẵn sàng phục vụ

Close @ Liên hệ          

English

 
 
  Tổng quan về họa tần
 


Điện áp tại nguồn máy phát điện là h́nh sin, qua quá tŕnh truyền tải, phân phối độ biến dạng (không sin) tăng dần

Hầu hết khách hàng được cung cấp năng lượng thông qua MBT phân phối. Một chỉ tiêu chính là duy tŕ ổn định điện áp thứ cấp của máy biến thế này.

Tổng trở của MBT so với tổng trở của tải tiêu thụ là rất nhỏ, lư tưởng là càng gần zero (0) th́ càng tốt. Trên thực tế giá trị của tổng trở này từ 5% --> 10% so với tổng trở tải. Tổng trở này gồm điện trở và điện kháng cuộn dây của MBT.

 
 


Lư thuyết                                                            Thực tế

U : nguồn điện thế ; Zbt = Rbt + Xbt « Ztải

 
 


Chất lượng điện áp của MBT phân phối đang xét lúc không tải lệ thuộc vào chất lượng điện áp của máy phát cung cấp và ảnh hưởng của nhánh phân phối có cùng tuyến với MBT đang xét

 
 


Nếu tổng trở tải không đổi (tuyến tính) dạng sóng của ḍng điện có tính chất giống như dang sóng điện áp nghĩa là dạng sóng h́nh sin.

Nếu tổng trở tải thay đổi (phi tuyến) dạng sóng ḍng điện sẽ không giống dạng sóng điện áp (h́nh sin). Trường hợp này hàn số đại diện cho nó theo Fourier tà tổng của những hàm số sin lượng giác có tần số lần lượt là tần số cơ bản và bội số nguyên của tần số cơ bản.

Ghi chú : trên thực tế hàm số có bội số nguyên là số chẵn sẽ triệt tiêu nhau.

 
 
Bội số nguyên được gọi là bậc của họa tần. Họa tần lần lượt có giá trị tích số của tần số cơ bản với bậc của họa tần

Trường hợp tải phi tuyến sẽ được thay thế bằng 1 tải tuyến tính và 1 nguồn ḍng họa tần (có bao nhiêu họa tần th́ sẽ có bấy nhiêu nguồn ḍng)

 
 

 
 
Nguồn ḍng họa tần ở điểm đấu nối có khuynh hướng đi về phía có tổng trở thấp hơn nghĩa là sẽ về MBT
 
 

 
 
Ḍng họa tần này sẽ tạo ra điện áp rơi phi tuyến tại các tổng trở mà nó đi qua. V́ vậy điện áp ở vị trí đấu nối là hiệu số của điện áp nguồn và điện áp rơi sẽ không c̣n h́nh sin. Các tải cho dù tuyến tính nếu đấu nối vào điện áp không sin sẽ gây ra dạng só ḍng điện không sin.
 
 
Xét trường hợp có tụ bù điều chỉnh hệ số công suất. Ở tần số họa tần bậc 5 (250Hz) đang xét nếu XL5 = XC5 hiện tượng cộng hưởng song song sẽ xảy ra.
 
 

 
 
Lúc này tổng trở tương đương của mạch song song sẽ cực lớn. Nó ngăn trở ḍng họa tần bậc 5 đi qua. V́ thế ḍng họa tần này chỉ cón hướng đi đó là về phía tải.
 
 
Ngoài ra do tổng trờ tương đương rất lớn nên điện áp lúc xảy ra cộng hưởng cũng sẽ rất lớn, với giá trị điện áp này thành phần nào yếu nhất của hệ thống sẽ bị phá hủy cách điện trước. Thông thường là tụ điện, tuy nhiên ở một số hiếm trường hợp tụ không bị phá hủy th́ thiết bị khác sẽ là MBT hoặc các phụ tải lân cận…

Để ngăn ngừa t́nh trạng cộng hưởng song song Elspec và các nhà sản xuất tụ bù điểu chỉnh hệ số công suất cùng thống nhất giải pháp xử lư “Detuned”

 
 


Ví dụ :
          Ta có MBT 1000kVA tổng trở ngắn mạch 7%
          Tủ tụ bù 600kVAR - 6x100kVAR - 400V - 50Hz

 
 
Khi chưa kết nối vào mạch tổng trở tương đương có đồ thị là tuyến tính như h́nh vẽ
 
 

 
 
Khi kết tụ vào mạch tùy theo từng cấp tụ, ta có đồ thị của tổng trở tương đương như sau
 
 

 
  Bất cứ lúc nào có sự hiện diện của tụ trong mạch để hiệu chỉnh hệ số công suất xác xuất có tần số mà ở đó lưới điện sẽ cộng hưởng là rất lớn. Cách duy nhất để ngăn ngừa cộng hưởng song song là đảm bảo tần số cộng hưởng nằm trong dăy tần số mà ở đó không có tần số của họa tần nào trên thực tế có thể xảy ra. Để thực hiện điều này ta thêm vào cuộn kháng mắc nối tiếp với tụ điện. Đây chính là cấu h́nh DETUNED  
 
Để tránh xảy ra hiện tượng cộng hưởng song song, ta lắp nối tiếp với tụ điện một cuộn kháng được tính toán trước để tổng trở của cuộn kháng này kết hợp với tổng trở của tụ điện sao cho tần số cộng hưởng nối tiếp chính là tần số họa tần có biên độ lớn nhất, ta sẽ có trường hợp TUNED.

 

 
  Trường hợp tính toán và chọn cuộn kháng để tần số cộng hưởng nối tiếp không phải là tần số của họa tần có biên độ lớn nhất, ta có trường hợp DETUNED.

 
     
     
     
 
  Copyright © 2008 Bao Tan Co.,Ltd All rights reserved 
Designed & Developed by
Lam Thanh Danh - Bao Tan Co.,Ltd